Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2014

believek
believek

Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło i to był koniec. Skłamałabym gdybym powiedziała, że to już nie boli. Boli. Ale to jest tak jak ze złamaną kością. Zagoiła się, ale nadal pulsuje, gdy ją używasz.

— "Pretty Little Liars"
Reposted frombyheart byheart viameovv meovv
believek
8370 ea0a
Reposted fromrikita rikita viapersona-non-grata persona-non-grata
believek
believek
4368 518b
believek
    Al­ko­hol re­duku­je udrękę py­tań związa­nych z ob­ra­zem sa­mego siebie.
     
believek
Pusto, smutno i chujowo.
believek
Nie mam już siły ani czasu na rozmyślenia. Trzeba w końcu zacząć żyć.
believek
1745 c86e
Reposted fromsexandthecity sexandthecity
believek
1758 698d
Reposted fromsexandthecity sexandthecity
believek
2054 757d
Reposted fromsexandthecity sexandthecity
believek
2110 7c43
Reposted fromsexandthecity sexandthecity

March 12 2014

believek
Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał 'Jestem szczęśliwy, że Ją mam'.
— @galawaygirl
believek
1135 9ad4
Mount Adams, Oregon
believek
believek
4335 1960 500
True Detective
believek
believek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl